Algemene voorwaarden

Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden (voorwaarden) wordt verstaan onder:

"Deregiowerkt": Deregiowerkt, het platform voor vacaturenieuws uit de regio, wat een product is van de regionale omroep RTV Noord en in collegiale samenwerking met de regionale omroepen RTV Drenthe en Omrop Fryslan wordt vermarkt.

"Gebruiker": Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Deregiowerkt, waaronder het plaatsen van vacatures.

"Vacature": Een door de Gebruiker aangeleverde advertentie voor het werven van personeel.

"Platform": De website en bijbehorende diensten van Deregiowerkt.

"Materiaal": Teksten, afbeeldingen, video's of andere content die door de Gebruiker aan Deregiowerkt wordt verstrekt voor het plaatsen van een Vacature.

 

Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van elke Overeenkomst tussen Deregiowerkt en Gebruiker en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen.

2.2 Eventuele voorwaarden of bedingen van de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien schriftelijk overeengekomen en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.

 

Diensten en Overeenkomsten

3.1 Deregiowerkt biedt Gebruikers de mogelijkheid om Vacatures te plaatsen op het Platform.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand wanneer Deregiowerkt de plaatsing van een Vacature op het Platform bevestigt of wanneer Deregiowerkt daadwerkelijk uitvoering geeft aan het plaatsen van een Vacature.

3.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het Materiaal dat wordt verstrekt voor de plaatsing van een Vacature.

 

Tarieven en Betaling

4.1 De tarieven voor het plaatsen van Vacatures worden vermeld op het Platform en zijn exclusief omzetbelasting.

4.2 Betaling van verschuldigde bedragen dient binnen de aangegeven termijn te geschieden via de aangeboden betaalmethoden.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring
5.1 Deregiowerkt streeft naar een correcte en zorgvuldige plaatsing van Vacatures, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of technische problemen op het Platform.

5.2 De Gebruiker vrijwaart Deregiowerkt tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de plaatsing van een Vacature op het Platform.

Privacy
6.1 Deregiowerkt verwerkt persoonsgegevens conform haar privacybeleid. Gebruiker stemt in met de verwerking van persoonsgegevens volgens dit beleid.

Overmacht
7.1 In geval van overmacht, zoals technische storingen, natuurrampen, of andere onvoorziene omstandigheden, is Deregiowerkt niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en heeft zij het recht haar verplichtingen op te schorten.

Geschillen
8.1 Op deze voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Slotbepalingen

9.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [...].

9.2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

9.3 Deregiowerkt behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op het Platform gepubliceerd en zijn van toepassing op nieuwe Overeenkomsten.

Laatste update: 24 augustus 2024